English

Søk penger hos forskningsrådet!

Planlegge du å forske i din bedrift, sjekk ut muligheten

Formål

Kvalifiseringsprosjekta skal vere eit innleiande forskingsarbeide som bidreg til å utvikle forskings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) hos søkarbedrifta og deira samarbeidspartar. FoU-prosjekta skal støtte opp under innovasjon i bedrifter.

Søknadstype: Støtte fra andre enn Forskningsrådet
Søknadsfrist: 21. august 2019, 23.59 CEST
Aktuelle temaer: Bransjer og næringer
Målgrupper: Næringsliv

Antatt tilgjengelige midler Kr 4 258 000.
Dette er samla sum for våre to kvalifiseringsutlysingar - for bedrifter og kommunar.
Ramma kan verte endra.
Utlysningskontakt
Jone Engelsvold
Sekretariatsleiarforsking@hfk.no
989 01 933

rff_vestlandet.png#asset:1498